Podstawowe opłaty:

  • Wpisowe w wysokości 250zł stanowi opłatę z tytułu zawarcia umowy
  • Czesne wynosi 500 zł miesięcznie, w przypadku rodzeństwa opłata za drugie dziecko w wieku przedszkolnym wynosi  360 zł miesięcznie,
  • Stawka żywieniowa 11 zł na dzień ( śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

 


W ramach pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z wielu zajęć dodatkowych. Są to :

  • zajęcia muzyczne i taneczne
  • codzienna komunikacja w języku niemieckim 
  • trening twórczości
  • terapia psychologiczna
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia z języka angielskiego

Uwaga nowość –
SZKOŁA TAŃCA, WSPOMAGANIE ROZWOJU SENSORYCZNEGO DZIECI, DOGOTERAPIA

 

PROGRAM PRZEDSZKOLA BIM BOM

Program „Moje Przedszkole” ma służyć doskonaleniu procesu wychowawczo – dydaktycznego, poprawie jakości pracy nauczyciela, a tym samym, sprzyjać rozwojowi dzieci.

Realizacja tych założeń jest możliwa przy pełnym zaangażowaniu odpowiednio przygotowanego nauczyciela.

Zakłada się, iż tylko dobrze wykształcony refleksyjny i twórczy nauczyciel może osiągnąć wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzenia ciekawości poznawczej.

Rozległa wiedza nauczyciela o dzieciach w wieku przedszkolnym, jego wysoki poziom umiejętności organizatorskich oraz postawa twórcza warunkują osiąganie sukcesów przez wychowanków i ich pozytywne nastawienie do świata, których ich otacza.

W podejmowanych działaniach nauczyciel powinien stymulować wszystkie strefy osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój.

Wspomaganie rozwoju dzieci na tym edukacji ma się odbywać w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.

Ponadto organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego ma sprzyjać podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności. W przełożeniu języka programu na praktyczne działania dzieci, dążyć należy do nabycia przez nie jak najwyższego na miarę ich możliwości poziomu sprawności, umiejętności, a także wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

Istotnym zadaniem edukacyjnym, jest dążenie do nabycia przez wychowanków umiejętności współdecydowania o sobie, a nawet umiejętności kierowania własnym rozwojem. Współpodmiotowy charakter stosunków nauczycielskich z dziećmi jest nieodzownym warunkiem prawidłowego i efektywnego przebiegu procesu edukacyjnego.

Program „Moje Przedszkole” zorientowany jest na osobę wychowanka, jego rozwój. Właściwa interpretacja treści w nim zawartych ma przyczynić się do tworzenia warunków umożliwiających pełny rozwój jego osobowości.

Zawarte w programie treści uwzględniają najnowsze tendencje humanistyczne pedagogiki przedszkolnej w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze.