Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień

Tydzień I W przedszkolu
• Pierwsze dni w przedszkolu: zachęcanie do nawiązywania kontaktów, rozumienie znaczenia pojęcia taki sam, zabawy z elementem biegu, zabawa dydaktyczna.
• Dzielne przedszkolaki: poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się w przedszkolu, rozpoznawanie emocji i podawanie ich nazw, praca plastyczna „medal”, zabawa ruchowa „balonik”, zabawa logopedyczna „co mówię”.
• Mój znaczek: zabawa konstrukcyjna „zbuduj co chcesz” , zabawa ruchowa „znaczki”, reagowanie na sygnał, usprawnianie małej motoryki
• W szatni: rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć na górze, na dole, obok, zabawy z chustą.
• Łazienkowe skarby: kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych; zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą, „taki sam kształt” doskonalenie percepcji wzrokowej.
Tydzień II Wakacyjne wspomnienia

• W naszej sali: zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów, zabawa ruchowo naśladowcza „wyprawa na plażę”, dzielenie się wspomnieniami z wakacji, „kolorowa mozaika” – układanie dowolnych wzorów z figur geometrycznych.
• Bawimy się razem: kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali, zabawy rozwijające sprawność fizyczną, „nasz kodeks” usystematyzowanie poznanych zasad społecznych, „przejdź przez kałużę” zabawa z elementem równowagi.
• Jesteśmy dla siebie mili: wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę, zajęcia o emocjach, usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy manipulacyjne, zabawy ruchowe – „małe i duże piłki”, „lekkie czy ciężkie”.
• Nasze zabawki: rozumienie pojęć mały, duży, „ulepianki” – doskonalenie małej motoryki poprzez zabawy z masą solną, „kasza” – ćwiczenie sensoryczne, usprawnianie zmysłu dotyku.
• Zabawa w ogrodzie: zabawy rozwijające sprawność fizyczną, „plaża” – ilustrowanie tekstu ruchem, „dużo – mało” – rozumienie pojęć, stosowanie ich w różnych formach gramatycznych.
Tydzień III Jesteśmy bezpieczni
• Mój dom: rozwijanie orientacji w przestrzeni; próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za, konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
• Moja droga do przedszkola: zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo, rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.
• Zebra na ulicy: poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię, układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych, „miasto” – praca z ilustracją, doskonalenie percepcji wzrokowej, „zabawki” – zabawa ruchowa naśladowcza.
• Sygnalizator: rozpoznawanie kształtu koła, posługiwanie się pojęciem koło, rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
• Dźwięki ulicy: „koło” – zabawa graficzna rozwijająca kreatywne myślenie, „co to za pojazd?” – zagadki słuchowe, praca plastyczna „sygnał świetlny”, „takie samo” – zabawa dydaktyczna.
Tydzień IV Dbam o siebie i środowisko
• Moje ciało: rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała, „kto to jest?” – ćwiczenie percepcji wzrokowej poprzez składanie obrazka z trzech części, zabawa ruchowa „ludzie do ludzi”.
• Czyste ręce: rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
• Dbam o higienę: rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, zabawa ruchowa z elementami czworakowania, „a kto to, a co to?” – zabawy logopedyczne.
• Moja buzia: ćwiczenia logopedyczne; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.
• Dbam o porządek: „Kolory” – wskazywanie i podawanie nazw kolorów podstawowych, zabawy eksperymentalne z kolorami, „samochody” – zabawa bieżna, rozumienie pojęć: szybko, wolno, „kasza”- zabawa sensoryczna.