Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik

TYDZIEŃ I:

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH: utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych. Tworzenie piramidy zdrowia. Utrwalenie wiadomości z zakresu zdrowego trybu życia.

UBIERAM SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych.

RUCH TO ZDROWIE: Wprowadzanie  pojęcia zdrowy tryb życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji  wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe.

OLIMPIADA SPORTOWA: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, udział w olimpiadzie sportowej naszej grupy, rozwijanie sprawności matematycznych. Przeliczanie zbiorów  w kołach olimpijskich.

U LEKARZA: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przelicza-nie obiektów w najbliższym otoczeniu.

TYDZIEŃ II: JESIENIĄ W PARKU

KOLORY JESIENI: utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu. utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

JESIENNY DESZCZ: wprowadzenie litery „A,a” na przykładzie wyrazu: aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach.

W PARKU: rozwijanie kreatywnego myślenia, wypowiadanie się na podstawie ilustracji, tworzenie logicznych wypowiedzi; poszerzanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie szybkości i koncentracji.

słuchowej dzieci na podstawie piosenki W kasztanowym mieście zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się  zgodnie z porą roku i panującymi warunkami atmosferycznymi.

JESIENNE KOMPOZYCJE:   rozwijanie percepcji słuchowej i utrwalenie znajomości liter, zabawy twórcze, rozwijanie inwencji twórczej dzieci; doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się. utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych.

TYDZIEŃ III:  JESIENIĄ W LESIE

W LESIE: doskonalenie umiejętności śpiewania piosenek przy dowolnym akompaniamencie, rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania Olgi Masiuk. Wprowadzenie litery: „ L,l”, monografia litery L, l na podstawie wyrazów: Leon, las. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się, samodzielna zmiana obuwia oraz nakrycia wierzchniego.

OD ŻOŁĘDZIA DO DĘBU:  doskonalenie umiejętności klasyfikowania oraz czytania globalnego, porównywanie liczebności zbiorów, rozróżnianie sytuacji i postaci fikcyjnych od rzeczywistych.

LEŚNE ZWIERZĘTA: ćwiczenie percepcji wzrokowej poprzez uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód,  rozwijanie kreatywności dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych, ćwiczenia manualne, zabawy z liczeniem dźwięków

JAK ZWIERZĘTA SZYKUJĄ SIĘ DO ZIMY: rozwijanie ciekawości poznawczej,  doskonalenie umiejętności myślenia matematycznego w zabawie dydaktycznej, ćwiczenie samodzielnego ubierania się i rozbierania; porównywanie liczebności zbiorów.

INNY LAS- DŻUNGLA: ćwiczenia w czytaniu prostych wyrazów, rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni, zabawy grafomotoryczne, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wprowadzenie elementów kodowania

TYDZIEŃ IV: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

DOMOWA SPIŻARNIA: zabawy z głoskami- zabawy dydaktyczne, rozwijanie koncentracji uwagi, wprowadzenie znaku graficznego liczby 1, poznanie sposobów przechowywania żywności, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii. Rozwijanie koordynacji ruchowej dzieci.

ROBIMY JESIENNE PRZETWORY: rozwijanie doznań smakowych, próbowanie przetworów zrobionych przez dzieci w zeszłym miesiącu, kształtowanie umiejętności czytania instrukcji, zachęcanie do samodzielności, poszerzanie wiedzy dzieci na temat walorów zdrowotnych przetworów.

ROBIMY JESIENNE PRZETWORY: OWOCE:  rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, rozmowy z dziećmi na podstawie ich własnych obserwacji, zachęcanie dzieci do dzielenia się  swoimi doświadczeniami, wprowadzenie monografii litery : „ M,m” na przykładzie wyrazów: mama, Marta, zwracanie uwagi na odpowiednie ubieranie się względem panujących warunków atmosferycznych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY: utrwalenie znajomości kształtu wszystkich poznanych dotąd liter i cyfr, rozwijanie kreatywności dzieci, zachęcanie do samodzielnej twórczości, pomaganie w odkrywaniu radości z zabaw twórczych, rozwijanie umiejętności posługiwania się barwną plamą, rozwijanie umiejętności planowania, zachęcanie do współpracy w zespole.

MOJE SKARBY: rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej, utrwalanie znajomości kształtu liter, zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi wrażeniami, budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi, zabawy z elementami czytania, ćwiczenia grafomotoryczne.

 

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik – język angielski

 1. Autumn is here. Leaves are falling down.
 2. Scarecrow songs. Forest animals
 3. It’s cold. Let’s get dressed.
 4. What’s the weather like? Halloween fun.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • Autumn words: Squirrel, hedgehog, owl, fox, pumpkin, leaves, puddles, umbrella, scarecrow, acorn, chestnut, cone,
 • Scarecrow activities: turn around, touch the ground, stretch up high, touch the sky, bend down low, touch your toes.
 • Weather in Autumn: It’s raining, sunny, windy, cloudy, stormy, snowy, partly sunny, partly cloudy, hail, foggy
 • Clothes: trousers, boots, shoes, blouse, sweater, shorts, jacket, hat, cap, t-shirt, scarf, wellies, shirt, skirt, cardigan, coat, anorak, tracksuit, jeans, slippers, bag, beads,
 • Halloween fun– lekcja kulturoznawcza: Witch, ghost, skeleton, goblin, bats, spider, web, pumpkin, jack o’lantern, sweets, trick or teat

Pirate, cowboy, ballerina
What’s in the Witch’s Kitchen:

Fridge, bowl, tin, toaster, cupboard, wash, jar

Cheese, toffee popcorn, cherry tart, strawberry tea, biscuits and cakes, toast, baked beans, pyjamas, lollipops, Cooking, brewing

Wprowadzane piosenki:

 • “We’re going on a bear hunt” The Kiboomers
 • “How’s the weather” Super Simple Songs
 • “Weather song” Super Simple Songs
 • “Weather” Dream English
 • “ The Goldfish” Laurie Berkner Band
 • “ 5 little pumpkins” Super Simple Songs
 • “ Drip drop rain”
 • “Put on your shoes” Super Simple Songs
 • “Skeleton dance” Super Simple Songs

 Wprowadzane rymowanki*:

Five little pumpkins sitting on a gate,
First one said „Oh my, it’s getting late!”
Second one said „There are witches in the air,”
Third one said „but we don’t care!”
Fourth one said „Let’s run and run and run.”
Fifth one said „I’m ready for some fun!”
Ooo ooo went the wind, and out went the lights,
And five little pumpkins rolled out of sight.

 Czytane książki:

“ Hippo has a hat” by Julia Donaldson

“What’s in the Witch’s Kitchen?”  by Nick Sharr

“ We’re going on a bear hunt” by Michael Rosen

 Projekty:

“ We’re going on a bear hunt” – zajęcia dramowe.

Cele i założenia na ten miesiąc:

Dzieci:

 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa AUTUMN
 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z zakresu tematyki: Weather
 • Uczą się rozróżniania zaimków osobowych: He/ She, His/ Her używając piosenki.
 • Poznają kulturę Wielkiej Brytanii poprzez opowieść o celebrowaniu Halloween
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język niemiecki

W trakcie przygotowań