Drodzy Rodzice, przedszkole BIM BOM informuje, że:

  • zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe dzieci (podopiecznych przedszkola) oraz ich rodziców (opiekunów prawnych);
  • dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) z dnia 27 kwietnia 2016r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • dane te obejmują imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz informacje o zdrowiu dzieci, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe do rodziców (opiekunów prawnych), obejmujące adres zamieszkania, adres e-mail oraz numery telefonów;
  • dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi), pomiędzy przedszkolem a organami władzy publicznej (rozliczanie dotacji, nadzór kuratorski), w celu sprawowania opieki nad dziećmi oraz w celu organizacji wszelkich zajęć w przedszkolu;
  • przekazanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy z rodzicami (opiekunami prawnymi);
  • administratorem danych osobowych jest Salus International Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach, ul. Pułaskiego 7, biuro@salusint.com.pl), jako podmiot prowadzący przedszkole; w celu należytego nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych powołany jest inspektor ochrony danych w osobie Pana Tomasza Cygana, adres e-mail: iod@salusint.com.pl, tel. 694 429 337;
  • dane osobowe nie są przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, za wyjątkiem organów władzy publicznej w celach wskazanych w pkt. 4, w szczególności nie są przekazywane poza Unię Europejską ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania;
  • dane osobowe są przechowywane przez okres do 10 lat po zakończeniu edukacji dziecka w przedszkolu;
  • rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich oraz swoich dzieci, prawo do żądania ich kopii, sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.